Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 103 szt. drzew z terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 1872N o przebiegu Ełk – Wiśniowo Ełckie – Kopijki – gr. woj. (Rajgród) na odcinku Kałęczyny – Kopijki na terenie Gminy Prostki

GK.6131.9.2018

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.2017.0.1257)

zawiadamiam

że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 103 szt. drzew z terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 1872N o przebiegu Ełk – Wiśniowo Ełckie – Kopijki – gr. woj. (Rajgród) na odcinku Kałęczyny – Kopijki na terenie Gminy Prostki.
Akta sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Prostki ul.1 Maja 44 B, 19-335 Prostki pokój nr 10, tel. (87) 6112863 w godzinach 7.00-15.00.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia istnieje możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, pokój nr 10, w godzinach 7.00-15.00.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art.10 Kpa (t. j. Dz.U.2017.0.1257) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Zgodnie z art. 79 § 1 Kpa oraz 83a ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U.2018.0.142), zawiadamiam, że dnia 13.02.2018 r. o godz. 10:00 zostanie przeprowadzony dowód z oględzin drzew.
Ze względu na konieczność uzgodnienia decyzji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (art. 83a ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U.2017.0.1257) przewiduje się załatwienie sprawy do 23.03.2018 r.
Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Prostki.

Opublikowano: 09 lutego 2018 13:37

Kategoria: Ogłoszenia - Komunikaty

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 482

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl