Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o numerze ewid. 86/7 obręb 0031 Prostki gmina Prostki

RI.6220.3.2020.2

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.), dalej Kpa, oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), zwaną dalej ustawą ooś,

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek z dnia 22.09.2020r. złożony przez Inwestora: M&S Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 13, którą reprezentują Członkowie Zarządu: Pan Marek Jastrzębski oraz Pan Oskar Przyborowski, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o numerze ewid. 86/7 obręb 0031 Prostki gmina Prostki.

Inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Zgodnie z art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdzi w drodze postanowienia Wójt Gminy Prostki, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie PGGW Wody Polskie. O przedstawienie wymaganej opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Prostki wystąpił do w.w organów, pismami znak: RI.6220.3.2020.3, RI.6220.3.2020.4, RI.6220.3.2020.5 z dnia 05.10.2020r.
Informuję o uprawnieniach stron niniejszego postępowania wynikających z art.10 Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (wniosek wraz z załącznikami oraz Karta informacyjna przedsięwzięcia), składania uwagi i wniosków, w Urzędzie Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00- 15.00.

Niniejsze obwieszczenie, podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Prostki oraz sołectwa wsi Prostki za pośrednictwem Sołtysa.
Doręczenie niniejszego obwieszczenia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Data publicznego ogłoszenia: 07.10.2020 r.

Dodatkowo informuję, że stronom postępowania innym niż wnioskodawca, dalsze informacje o toczącym się postępowaniu, przekazywane będą za pomocą obwieszczeń umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej: Urzędu Gminy Prostki http://bip.prostki.pl/ w zakładce Obwieszczenia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Prostki oraz sołectwa wsi Prostki za pośrednictwem Sołtysa.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Prostki, adres: Urząd Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki,
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, e-mail: iod1@prostki.pl lub e-mail: iod2@prostki.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016r.,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko na podstawie przepisów prawa, Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych oraz nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z Administratorem Danych Osobowych,
- organom uprawnionym do kontroli działań Jednostek Samorządu Terytorialnego,
- osobom i instytucjom w przypadku złożenia wniosku o dostępie do informacji publicznej.
7. Pozyskane dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa do celów archiwizacji.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.
9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO – osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

Opublikowano: 07 października 2020 22:36

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 60

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl