Obwieszczenie Wójta Gminy Prostki z dnia 24.09.2020r. znak: RI.6220.7.2019.31

RI.6220.7.2019.31

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1712),

Wójt Gminy Prostki informuje, że w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod. 112 obręb geod. 0025 Miłusze gmina Prostki, zebrany został cały materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji.

Zainteresowani mają możliwość zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów uczestniczących w postępowaniu. Zgodnie z art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) informuję, że z n/w materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w godzinach: 7.00-15.00 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do 09 października 2020r.:
- wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami,
- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniem na wezwanie Wójta Gminy Prostki,
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4221.55.2020.AZ.2 z dnia 21.09.2020r. uzgadniającym realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z określeniem warunków jego realizacji i eksploatacji.

Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie w oparciu o zebrany materiał dowodowy.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Prostki, Sołtysa Wsi Miłusze.

Opublikowano: 25 września 2020 13:12

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 92

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl