Obwieszczenie o toku sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanego do realizacji na działce o numerze geod. 22/7 obręb ewid. 0026 Niedźwiedzkie gmina Prostki

RI.6220.2.2020.8

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), zwaną dalej ustawą ooś,

zawiadamiam

o toku sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanego do realizacji na działce o numerze geod. 22/7 obręb ewid. 0026 Niedźwiedzkie gmina Prostki:
1) o wydanej w dniu 05.06.2020r. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie znak: BI.ZZŚ.4360.182.2020.BG nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o numerze ewidencyjnym 22/7, obręb Niedźwiedzkie, gmina Prostki.
2) o wydanej w dniu 23.06.2020r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4220.294.2020.SCH.3 stwierdzającej, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o numerze ewidencyjnym 22/7, obręb Niedźwiedzkie, gmina Prostki, nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
3) o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanego do realizacji na działce o numerze geod. 22/7 obręb ewid. 0026 Niedźwiedzkie gmina Prostki.

Stronom postępowania, w odrębnym zawiadomieniu znak: RI.6220.2.2020.7 z dnia 03.07.2020r., został wyznaczony termin do zapoznania się z aktami, wypowiedzenia się odnośnie dotychczas zgromadzonych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Niniejsze obwieszczenie, podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Prostki oraz sołectwa wsi Niedźwiedzkie za pośrednictwem Sołtysa.
Data publicznego ogłoszenia: 08.07.2020 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Prostki, adres: Urząd Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki,
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, e-mail: iod1@prostki.pl lub e-mail: iod2@prostki.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016r.,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko na podstawie przepisów prawa, Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych oraz nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z Administratorem Danych Osobowych,
- organom uprawnionym do kontroli działań Jednostek Samorządu Terytorialnego,
- osobom i instytucjom w przypadku złożenia wniosku o dostępie do informacji publicznej.
7. Pozyskane dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa do celów archiwizacji.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.
9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO – osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

Opublikowano: 08 lipca 2020 22:00

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 55

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl