Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Prostki w rejonie ulic: Krótkiej, Szkolnej, Kolejowej i 1 Maja oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu w/w planu miejscowego

RI.6721.2.2020.6

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PROSTKI
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Prostki w rejonie ulic: Krótkiej, Szkolnej, Kolejowej i 1 Maja oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu w/w planu miejscowego.

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) ogłaszam o podjęciu przez Radę Gminy Prostki: 1) uchwały Nr XV.106.2020 z dnia 19 marca 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Prostki w rejonie ulic: Krótkiej, Szkolnej, Kolejowej i 1 Maja; 2) uchwały Nr XVII.117.2020 z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Prostki nr XV.106.2020 z dnia 19 marca 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Prostki w rejonie ulic: Krótkiej, Szkolnej, Kolejowej i 1 Maja.

Zawiadamiam również o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu w/w planu miejscowego (wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego planu).

Przedmiotem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zmiana obecnych ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz objęcie terenów dotychczas pozbawionych planu miejscowego, aby umożliwić na nich realizację funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej wraz zabudową towarzyszącą: garażową i gospodarczą.

Zainteresowani mogą składać na piśmie wnioski dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz prognozy na adres: Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, w terminie do dnia 13 lipca 2020 r. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Prostki.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski do projektu planu oraz prognozy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) mogą być wnoszone również za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@prostki.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

W siedzibie Urzędu Gminy Prostki przy ul. 1 Maja 44B, pokój nr 110 (w godzinach pracy urzędu) można zapoznać się z dokumentacją oraz zakresem opracowania planu.

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą: Na podst. art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) – DZ.U.UE L119, w związku z art. 17a w/w ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że: administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Prostki, adres: Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod1@prostki.pl lub iod2@prostki.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z przedmiotową procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 8a w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzenia przedmiotowej zmiany planu miejscowego, prawo do uzyskania informacji o źródle pochodzenia danych osobowych przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych znajduje się na stronie www.prostki.pl oraz www.bip.prostki.pl.

Opublikowano: 15 czerwca 2020 10:53

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 81

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl