Obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka- granica województwa od km 74+584,30 do km 89+810,23”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

RI.6220.9.2019.17

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. Poz. 256), dalej Kpa, oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 283), zwaną dalej ustawą ooś,

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 17 marca 2020r. zostało wydane postanowienie znak: RI.6220.9.2019.16 w sprawie zawieszenia postępowania, wszczętego z wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie z dnia 28.10.2019r. (data wpływu: 30.10.2019r.) w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka- granica województwa od km 74+584,30 do km 89+810,23”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
    
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art.10 Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, informuję o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia znak: RI.6220.9.2019.16 z dnia 17.03.2020r. oraz z pozostałą dokumentacją sprawy (m.in. z treścią opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), w Urzędzie Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, w pokoju nr 110, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00- 15.00.
Doręczenie niniejszego obwieszczenia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki i Urzędu Gminy Ełk oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Prostki, Urzędu Gminy Ełk oraz sołectw wsi: Nowa Wieś Ełcka, Zdunki, Bobry gmina Ełk, Bobry gmina Prostki, Niedźwiedzkie, Prostki, Bogusze za pośrednictwem Sołtysów Sołectw.

Data publicznego ogłoszenia: 17.03.2020 r.

Dodatkowo informuję, że stronom postępowania innym niż wnioskodawca, dalsze informacje o toczącym się postępowaniu, przekazywane będą w drodze obwieszczeń umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej: Urzędu Gminy Prostki http://bip.prostki.pl/ w zakładce Obwieszczenia, Urzędu Gminy Ełk http://elk-ug.bip.eur.pl w zakładce Ochrona środowiska> Informacje, ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Prostki, Urzędu Gminy Ełk oraz sołectw wsi: Nowa Wieś Ełcka, Zdunki, Bobry gmina Ełk, Bobry gmina Prostki, Niedźwiedzkie, Prostki, Bogusze za pośrednictwem Sołtysów Sołectw.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Prostki, adres: Urząd Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki,
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, e-mail: iod1@prostki.pl lub e-mail: iod2@prostki.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016r.,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z Administratorem Danych Osobowych,
- organom uprawnionym do kontroli działań Jednostek Samorządu Terytorialnego,
- osobom i instytucjom w przypadku złożenia wniosku o dostępie do informacji publicznej.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7. Pozyskane dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa do celów archiwizacji.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.
9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO – osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Opublikowano: 17 marca 2020 14:56

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 97

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl