Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 07.01.2020r. znak: RI.6220.8.2019.9 dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do przeróbki kopaliny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce o numerze ewid.: 49/33 obręb geod. 0032 Rożyńsk Wielki gmina Prostki

RI.6220.8.2019. 10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018r. Poz. 2081 ze zm.)

Wójt Gminy Prostki
podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 07.01.2020r. znak: RI.6220.8.2019.9 dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do przeróbki kopaliny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce o numerze ewid.: 49/33 obręb geod. 0032 Rożyńsk Wielki gmina Prostki.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Prostki i Sołtysa Wsi Rożyńsk Wielki.

Opublikowano: 13 stycznia 2020 13:08

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 81

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl