Obwieszczenie w sprawie postępowania dotyczącego decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przeróbki kopaliny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowaną do realizacji na działce nr 49/33 obręb 0032 Rożyńsk Wielki, gmina Prostki”

RI.6220.8.2019.8

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam:
1) o złożonym przez wnioskodawcę, w dniu 03.12.2019r., uzupełnieniu Karty informacyjnej przedsięwzięcia zawierającym wyjaśnienia do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4220.474.2019.AZ.1 z dnia 21.11.2019r. w sprawie wezwania do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przeróbki kopaliny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowaną do realizacji na działce nr 49/33 obręb 0032 Rożyńsk Wielki, gmina Prostki”.
2) o wydanej w dniu 10.12.2019r. opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku znak: BI.RZŚ.436.1169.2019.AN nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przeróbki kopaliny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 49/33 obręb Rożyńsk Wielki, gmina Prostki.
3) o wydanej w dniu 16.12.2019r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4220.474.2019.AZ.2 stwierdzającej, że przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przeróbki kopaliny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowaną do realizacji na działce nr 49/33 obręb 0032 Rożyńsk Wielki, gmina Prostki” nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
4) że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do przeróbki kopaliny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce o numerze ewid.: 49/33 obręb geod. 0032 Rożyńsk Wielki gmina Prostki. Stronie postępowania został wyznaczony 7 dniowy termin na zapoznanie się z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy oraz zgłoszenia ewentualnych uwag. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie, do dnia 31 grudnia 2019 r.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Prostki i Sołtysa Wsi Rożyńsk Wielki.

Opublikowano: 20 grudnia 2019 09:32

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 121

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl