Zawiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka- granica województwa od km 74+584,30 do km 89+810,23”

RI.6220.9.2019.8

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.), dalej Kpa, oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), zwaną dalej ustawą ooś,

zawiadamiam strony postępowania

że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka- granica województwa od km 74+584,30 do km 89+810,23” nie może zakończyć się w ustawowym terminie, z uwagi na konieczność uzyskania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze strony Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGGW Wody Polskie. O powyższe opinie Wójt Gminy Prostki wystąpił do w/w pismami znak: RI.6220.9.2019.3, RI.6220.9.2019.4, RI.6220.9.2019.5 z dnia 06.12.2019 r. Powyższe spowodowane jest również koniecznością uzyskania opinii Wójta Gminy Ełk co do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, o którą Wójt Gminy Prostki wystąpił pismem znak: RI.6220.9.2019.6 z dnia 06.12.2019 r. Niezbędne jest także zapewnienie stronom czynnego udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 10 Kpa, oraz szczegółowe przeanalizowanie dokumentacji sprawy.
Mając powyższe na uwadze, zawiadamiam o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 14.02.2020r.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art.10 Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwagi i wniosków, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, w pokoju nr 110, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00- 15.00.
Informuję, że pismem znak: RI.6220.9.2019.3 z dnia 15.11.2019 r. wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka- granica województwa od km 74+584,30 do km 89+810,23”. Wnioskodawca w dniu 04.12. 2019r. przedłożył uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie, podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki i Urzędu Gminy Ełk oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Prostki, Urzędu Gminy Ełk oraz sołectw wsi: Nowa Wieś Ełcka, Zdunki, Bobry gmina Ełk, Bobry gmina Prostki, Niedźwiedzkie, Prostki, Bogusze za pośrednictwem Sołtysów Sołectw.
Doręczenie niniejszego obwieszczenia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Data publicznego ogłoszenia: 09.12.2019r.

Dodatkowo informuję, że stronom postępowania innym niż wnioskodawca, dalsze informacje o toczącym się postępowaniu, przekazywane będą za pomocą obwieszczeń umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej: Urzędu Gminy Prostki http://bip.prostki.pl/ w zakładce Obwieszczenia, Urzędu Gminy Ełk http://elk-ug.bip.eur.pl w zakładce Ochrona środowiska->Postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych - 2019 r. oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Prostki, Urzędu Gminy Ełk oraz sołectw wsi: Nowa Wieś Ełcka, Zdunki, Bobry gmina Ełk, Bobry gmina Prostki, Niedźwiedzkie, Prostki, Bogusze za pośrednictwem Sołtysów Sołectw.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Prostki, adres: Urząd Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki,
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, e-mail: iod1@prostki.pl lub e-mail: iod2@prostki.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016r.,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z Administratorem Danych Osobowych,
- organom uprawnionym do kontroli działań Jednostek Samorządu Terytorialnego,
- osobom i instytucjom w przypadku złożenia wniosku o dostępie do informacji publicznej.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7. Pozyskane dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa do celów archiwizacji.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.
9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO – osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Opublikowano: 09 grudnia 2019 14:34

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 135

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl