Informacja o toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod.: 112 obręb geod. 0025 Miłusze gmina Prostki

RI.6220.7.2019.18

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 36 § 1 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) informuję o toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod.: 112 obręb geod. 0025 Miłusze gmina Prostki:

1. Wnioskodawca, Pan Janusz Supiński reprezentujący przedsiębiorstwo Górnik Janusz Supińskie, ul. Ełcka 4A, 19-335 Prostki, w dniu 27 listopada 2019r. złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Prostki znak: RI.6220.7.2019.13 z dnia 15.11.2019r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod.: 112 obręb geod. 0025 Miłusze gmina Prostki.

Niniejsze obwieszczenie, podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Prostki oraz Sołectwa Wsi Miłusze.

Opublikowano: 02 grudnia 2019 21:28

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 156

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl