Obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do przeróbki kopaliny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce o numerze ewid.: 49/33 obręb geod. 0032 Rożyńsk Wielki gmina Prostki

RI.6220.8.2019.2

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam

że na wniosek Pana Kazimierza Rupińskiego reprezentującego ZAKŁADY PRODUKCJI KRUSZYW Rupińscy Spółka jawna, z siedzibą: 18-305 Szumowo, ul. Przemysłowa 28, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do przeróbki kopaliny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce o numerze ewid.: 49/33 obręb geod. 0032 Rożyńsk Wielki gmina Prostki.

Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) jako: „instalacje do przerobu kopalin inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 26”.
 
Zgodnie z art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdzi w drodze postanowienia Wójt Gminy Prostki, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGGW Wody Polskie.

Akta sprawy (wniosek wraz z załącznikami oraz karta informacyjna przedsięwzięcia) są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki pokój nr 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00-15.00 w terminie do 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie, podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Prostki oraz Sołectwa Wsi Rożyńsk Wielki.

Opublikowano: 04 listopada 2019 14:38

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 176

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl