Obwieszczenie o wydaniu w dniu 16.09.2019r. decyzji znak: RI.6220.3.2016.11 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie trzech ziemnych stawów hodowlanych połączonych mnichami wpustowymi i spustowymi pomiędzy sobą oraz z rzeką Rożynka Ełcka, planowanego do realizacji na działkach o numerach geod.: 62/3, 62/2, 67, 149/2

RI.6220.3.2016.12

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 16.09.2019r. decyzji znak: RI.6220.3.2016.11 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie trzech ziemnych stawów hodowlanych połączonych mnichami wpustowymi i spustowymi pomiędzy sobą oraz z rzeką Rożynka Ełcka, planowanego do realizacji na działkach o numerach geod.: 62/3, 62/2, 67, 149/2 położonych w obrębie geod. 0032 Rożyńsk Wielki gmina Prostki.    
Akta i dokumentacja sprawy oraz w/w decyzja są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki pokój nr 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00-15.00 w terminie do 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie, podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Prostki oraz Sołectwa Wsi Rożyńsk Wielki.

Opublikowano: 01 października 2019 10:34

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 125

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl