Obwieszczenie o toku postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod.: 112 obręb geod. 0025 Miłusze gmina Prostki

RI.6220.7.2019.8

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 36 § 1 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że postanowienie stwierdzające obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Miłusze gm. Prostki planowanego do realizacji na działce o numerze geod.: 112 obręb geod. 0025 Miłusze gmina Prostki, zostanie wydane w terminie do dnia 11.10.2019 r.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej: ustawa ooś wzmiankowane postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGGW Wody Polskie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w opinii znak: WOOŚ.4220.310.2019.AZ.1 z dnia 26.08.2019r. stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał działania, które inwestor winien podjąć, na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Pismem z dnia 26.08.2019r. znak: BI.RZŚ.436.829.2019.KA Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku wezwał wnioskodawcę do przedstawienia wyjaśnień i uzupełnienia danych zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia i poinformował, że ze względu na konieczność uzupełnienia braków, wniosek o wyrażenie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia zostanie rozpatrzony w terminie do 27 września 2019r.

W związku z powyższym, do czasu otrzymania opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Wójt Gminy Prostki nie ma możliwości zachowania terminu na wydanie postanowienia, wskazanego w art. 65 ust.1 w/w ustawy ooś.

Akta sprawy (wniosek wraz z załącznikami oraz karta informacyjna przedsięwzięcia, opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4220.310.2019.AZ.1 z dnia 26.08.2019r.) są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Prostki ul.1 Maja 44B, 19-335 Prostki, pokój nr 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00-15.00.

Niniejsze obwieszczenie, podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Prostki oraz Sołectwa Wsi Miłusze.

Opublikowano: 04 września 2019 13:18

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 125

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl