Obwieszczenie Wójta Gminy Prostki o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki obejmującego teren położony między ul. Zieloną, Szkolną, 1-go Maja i terenami kolejowymi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PROSTKI

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu

projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki
obejmującego teren położony między ul. Zieloną, Szkolną, 1-go Maja i terenami kolejowymi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11, art. 17a, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. Poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku              i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018r. Poz. 2081 ze zm.) oraz uchwały Nr L.299.2018 Rady Gminy Prostki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki obejmującego teren położony między ul. Zieloną, Szkolną,                 1-go Maja i terenami kolejowymi, ogłaszam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki obejmującego teren położony między ul. Zieloną, Szkolną, 1-go Maja i terenami kolejowymi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r., w związku                    z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy (projekt w/w planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, stanowiska organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu miejscowego i prognozy), jak również w terminie od dnia 5 sierpnia do dnia 13 września 2019r. złożyć uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu (na adres: Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Prostki.

            Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 5 sierpnia do 28 sierpnia 2019r.  w siedzibie Urzędu Gminy Prostki przy ulicy                  1 Maja 44B w pokoju nr 110 w dniach i godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 sierpnia b.r. w sali konferencyjnej Urzędu (Sala Ślubów) w godz. 13.00 – 15.00. Uwagi dotyczące w/w projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy składać na piśmie do Wójta Gminy Prostki na adres: Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki – w nieprzekraczalnym terminie od dnia 29 sierpnia do dnia 13 września 2019r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

            Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, dotycząca osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na podst. art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) – DZ.U.UE L119, w związku z art. 17a w/w ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że:

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
 2. Podanie danych – imię, nazwisko, nazwa i adres – jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem uwagi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Prostki jest Wójt Gminy Prostki, adres: Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki.
 4. Dane osobowe są podawane w celu składania uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1, pkt 11-14, w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku                        z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587).
 6. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z przedmiotową procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 8a w/w ustawy             o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzenia przedmiotowej zmiany planu miejscowego, prawo do uzyskania informacji                 o źródle pochodzenia danych osobowych przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
 7. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
 8. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 9. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej od daty przekazania ich do Urzędu Gminy w Prostkach.
 11. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych.
 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych prawo, o którym mowa w art. 15 lit g RODO (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której te dane pozyskano.
 13. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod1@prostki.pl lub iod2@prostki.pl.
 14. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie:  www.prostki.pl oraz www.bip.prostki.pl.  oraz w siedzibie Administratora: ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki.

 

 

 

 


Opublikowano: 24 lipca 2019 15:19

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

obwieszczenie_o_wylozeniu.jpg [5.86 MB]

Wyświetleń: 212

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl