Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.07.2019r. znak: RI.6220.1.2018.24 dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą”, projektowanego na działkach o numerach ewid. 3/43 i 3/44 obręb 0020 Krzywińskie, gmina Prostki, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie

RI.6220.1.2018.25

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

Wójt Gminy Prostki
podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.07.2019r. znak: RI.6220.1.2018.24 dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą”, projektowanego na działkach o numerach ewid.: 3/43 i 3/44 obręb 0020 Krzywińskie, gmina Prostki, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opinią z dnia 22.08.2018r. znak: BI.ZZŚ.3.435.89.2018.AS Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opinią z dnia 02.08.2018r. znak: WOOŚ.4220.238.2018.AD.1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz postanowieniem z dnia 14.05.2019r. znak: WOOŚ.4221.2.2019.SCH.4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie) w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00, w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Klauzula informacyjna

Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Prostki, adres: Urząd Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki,
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, e-mail: iod1@prostki.pl lub e-mail: iod2@prostki.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i c rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016r.,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z Administratorem Danych Osobowych,
- organom uprawnionym do kontroli działań Jednostek Samorządu Terytorialnego,
- osobom i instytucjom w przypadku złożenia wniosku o dostępie do informacji publicznej.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7. Pozyskane dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa do celów archiwizacji.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.
9. Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO – osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
12. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, a gdy ma to zastosowanie- pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.
13. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Opublikowano: 10 lipca 2019 09:59

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 185

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl