Informacje dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą”, na działkach o numerach geod. 3/43, 3/44 położonych we wsi Kosinowo gmina Prostki

RI.6220.1.2018.22

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm. dalej ustawa ooś) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.),

Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do lokalizacji na działkach o numerach geod. 3/43, 3/44 położonych we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki:
1) o przedłożeniu przez pełnomocnika wnioskodawcy, Panią Renatę Pietraszek z firmy ERKAPE z siedzibą w Warszawie przy ul. Białowieskiej 13 lok. 11, w dniu 08.01.2019r. wyjaśnień oraz w dniu 24.04.2019r. uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą, planowanej do lokalizacji na działkach o numerach geod. 3/43, 3/44 położonych we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki, jako uzupełnienia na wezwanie Wójta Gminy Prostki znak: RI.6220.1.2018.16 z dnia 18.12.2018r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4221.2.2019.SCH.3 z dnia 13.03.2019r.
2) o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4221.2.2019.SCH.4 z dnia 14 maja 2019r. w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do lokalizacji na działkach o numerach geod. 3/43, 3/44 położonych we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki.
3) o ponownym przeprowadzeniu procedury udziału społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do lokalizacji na działkach o numerach geod. 3/43, 3/44 położonych we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki.
4) o zebraniu całego materiału dowodowego dającego podstawę do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej sprawie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy tj.:
- wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami,
- Kartą informacyjną przedsięwzięcia,
- opinią Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22.08.2018r. znak: BI.ZZŚ.435.89.2018.AS,
- opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 02.08.2018r. znak: WOOŚ.4220.238.2018.AD.1,
- postanowieniem Wójta Gminy Prostki znak: RI.6220.1.2018.10 z dnia 07.09.2018r. stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ustalającym wymagany zakres raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,
- Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z wyjaśnieniami z dnia 08.01.2019r. oraz uzupełnieniem z dnia 24.04.2019r.,
- postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4221.2.2019.SCH.4 z dnia 14 maja 2019r.

oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie od 27 maja 2019 r. do 27 czerwca 2019 r. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres sekretariat@prostki.pl i ustnie do protokołu w siedzibie organu.
Uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Prostki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy ooś uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpoznania. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy – każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Zainteresowani mają możliwość zapoznać się z w/w niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Prostkach w Referacie Inwestycji i Rozwoju przy ul. 1 Maja 44B (I piętro, pok. nr 110) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do 04.07.2019r.
Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie w oparciu o zebrany materiał dowodowy.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji państwowej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Prostki, Sołtysa Wsi Prostki oraz Sołtysa Wsi Kosinowo.

Opublikowano: 26 maja 2019 21:53

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 171

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl