Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków, planowanego do realizacji na działkach o numerach geod.: 35/4, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1 obręb geod. 0026 Niedźwiedzkie gmina Prostki

RI.6220.1.2019.7

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że postanowienie stwierdzające obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków, planowanego do realizacji na działkach o numerach geod.: 35/4, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1 obręb geod. 0026 Niedźwiedzkie gmina Prostki, zostanie wydane w terminie do dnia 28.06.2019 r.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018r. poz.2081 ze zm.) zwanej dalej: ustawa ooś wzmiankowane postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Pismem z dnia 13 maja 2019r. znak: WOOŚ.4240.166.2019.AZ.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wezwał wnioskodawcę o uzupełnienie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i poinformował, że ze względu na konieczność przeanalizowania całego materiału dowodowego wniosek o wyrażenie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia zostanie rozpatrzony w terminie do 19 czerwca 2019r.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Prostki oraz na tablicy ogłoszeń Sołtysa Wsi Niedźwiedzkie.

Opublikowano: 26 maja 2019 21:46

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 155

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl