Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków w miejscowości Wiśniowo Ełckie”, realizowanej na nieruchomościach położonych na terenie gminy Prostki

RI.6733.2.2019.2

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. Poz. 1945 ze zm.),

zawiadamiam

że na wniosek Pani Renaty Kuczyńskiej-Szulcbacher z Pracowni Projektor z siedzibą: 16-400 Suwałki ul. Noniewicza 85C, występującej jako pełnomocnik inwestora- Gminy Prostki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków w miejscowości Wiśniowo Ełckie”, realizowanej na nieruchomościach położonych na terenie gminy Prostki w obrębie 0036 Wiśniowo Ełckie oznaczonych numerami geodezyjnymi: 141/6, 141/10, 142/2, 143/1, 143/3, 143/4, 145/3, 155/1, 155/2, 156/1, 156/2, 158/1, 158/3, 161/2, 162/1, 162/3, 163/3, 163/4, 164/8, 164/9, 165/6, 165/7, 167/1, 167/3, 168, 169, 177/4, 177/5, 178/1, 178/2, 179, 180/1, 180/6, 183, 184/4, 257/2, 258/1, 258/2, 259, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 272/1, 273/2, 274, 283, 284/1, 284/2, 285/1, 285/3, 286, 287, 288/1, 288/2, 289/1, 289/3, 289/4, 290/3, 291/1, 292/1, 292/2, 293/2, 293/93, 293/94, 293/99, 294/28, 294/31, 295/1, 296, 297/3, 297/4, 297/6, 316/1, 316/2, 317, 318/2, 319/2, 321/1, 321/5, 322/2, 328/1, 328/2, 329/6, 330/1, 330/3, 336, 338/3, 338/5, 338/6, 339, 340/1, 340/2, 341, 342/1, 404/2, 470/1, 482/1, 482/2, 482/3.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję, że ze zgromadzonym materiałem dotyczącym powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 110 tel. (87) 611-28-60 w godzinach: 7.00-15.00 w trakcie trwania postępowania.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy informacyjnej u Sołtysa wsi Wiśniowo Ełckie.

Zgodnie z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Opublikowano: 26 maja 2019 21:44

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 154

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl