Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Katarzynowo-Kopijki-zadanie I odcinek Katarzynowo”

RI.6733.3.2019.2

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. Poz. 1945 ze zm.),

zawiadamiam

że na wniosek Pani Renaty Kuczyńskiej-Szulcbacher z Pracowni Projektor z siedzibą: 16-400 Suwałki ul. Noniewicza 85C, występującej jako pełnomocnik inwestora- Gminy Prostki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Katarzynowo-Kopijki-zadanie I odcinek Katarzynowo”, realizowanej na nieruchomościach położonych na terenie gminy Prostki w obrębie 0017 Kopijki oznaczonych numerami geodezyjnymi: 74/3, 74/5, 75, 82/5, 92, 95, 96/1, 97/2, 99/3, 99/4, 99/5, 99/6, 100/1, 104, 105, 106, 109/2, 111, 115, 119/1, 119/3, 124, 125, 126, 129, 141, 134/6, 134/7, 134/8, 134/9, 134/10, 134/11, 134/16, 134/21, 134/22, 136/4, 136/7, 136/11, 136/13, 136/15, 136/16, 136/17, 136/18, 136/30 oraz w obrębie 0036 Wiśniowo Ełckie oznaczonych numerami geodezyjnymi: 274, 276, 281/2.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję, że ze zgromadzonym materiałem dotyczącym powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 110 tel. (87) 611-28-60 w godzinach: 7.00-15.00 w trakcie trwania postępowania.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy informacyjnej u Sołtysa wsi Kopijki, Katarzynowo i Sołtysa Wsi Wiśniowo Ełckie.

Zgodnie z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Opublikowano: 26 kwietnia 2019 10:45

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 209

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl