Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.01.2019r. znak: RI.6220.4.2018.12 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku ze żwirem Prostki-Niedźwiedzkie w kat. C1, planowanego do realizacji na terenie gminy Prostki na działce nr geod. 90 obręb 0031 Prostki (pole E) i na części działki nr 59 obręb 0026 Niedźwiedzkie (pole W) gmina Prostki

RI.6220.4.2018.15

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

Wójt Gminy Prostki
podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.01.2019r. znak: RI.6220.4.2018.12 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku ze żwirem Prostki-Niedźwiedzkie w kat. C1, planowanego do realizacji na terenie gminy Prostki na działce nr geod. 90 obręb 0031 Prostki (pole E) i na części działki nr 59 obręb 0026 Niedźwiedzkie (pole W) gmina Prostki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00, w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Prostki, u Sołtysów wsi Prostki i Niedźwiedzkie.

Opublikowano: 02 kwietnia 2019 22:59

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 299

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl