Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18.03.2019r. znak: RI.6220.6.2018.13 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod.: 4 położonej w obrębie geod. 0027 Nowaki gmina Prostki

RI.6220.6.2018. 14

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018r. Poz. 2081 ze zm.)

Wójt Gminy Prostki
podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18.03.2019r. znak: RI.6220.6.2018.13 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod.: 4 położonej w obrębie geod. 0027 Nowaki gmina Prostki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Prostki i Sołtysa Wsi Nowaki.

Opublikowano: 02 kwietnia 2019 22:51

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 161

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl