Obwieszczenie w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej na działce o numerze geod.: 60 obręb 0035 Taczki gmina Prostki

RI.6733.2.2018.18

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 10 § 1 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam

że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej na działce o numerze geod.: 60 obręb 0035 Taczki gmina Prostki zebrany został materiał dowodowy. W związku z powyższym informuję, że ze zgromadzonym materiałem dotyczącym powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 110 tel. (87) 611-28-60 w godzinach: 7.00-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Stronom przysługuje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w /w terminie. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 36 ustawy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że ze względu na konieczność dopełnienia obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.: umożliwienia zapoznania się stronom postępowania z zebranym materiałem dowodowym wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 60 obręb 0035 Taczki gmina Prostki, zostanie rozpatrzony do dnia 05.04.2019r.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy informacyjnej u Sołtysa wsi Taczki.

Informuję, że w myśl art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienia bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Jednym z przepisów szczególnych, do których odsyła art. 49 k.p.a., jest art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opublikowano: 15 marca 2019 09:00

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 287

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl