Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 4 obręb geod.0027 Nowaki gmina Prostki"

RI.6220.6.2018.12

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam:

1) o złożonym w dniu 04.02.2019r. przez pełnomocnika inwestora uzupełnieniu Karty informacyjnej przedsięwzięcia zawierającym wyjaśnienia do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4220.27.2019.TP1 z dnia 23.01.2019r.
2) o wydanej w dniu 13.02.2019r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4220.27.2019.TP.2 stwierdzającej, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowanej na działce nr 4 położonej w obrębie geod. 0027 Nowaki gmina Prostki nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
3) o wydanej w dniu 15.02.2019r. opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku znak: BI.RZŚ.436.132.2019.MC nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 4 obręb geod.0027 Nowaki gmina Prostki”.
4) o wydanym przez Wójta Gminy Prostki postanowieniu znak: RI.6220.6.2017.10 z dnia 27.03.2019r. stwierdzającym brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowanej na działce nr 4 położonej w obrębie geod. 0027 Nowaki gmina Prostki.
4) o terminie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod.: 4 położonej w obrębie geod. 0027 Nowaki gmina Prostki- do dnia 15 marca 2019 r., w związku z obowiązkiem umożliwienia stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Prostki i Sołtysa Wsi Nowaki.

Opublikowano: 05 marca 2019 00:04

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 148

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl