Obieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku ze żwirem Prostki-Niedźwiedzkie w kat. C1

RI.6220.4.2018.13

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)

Wójt Gminy Prostki
podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.01.2019r. znak: RI.6220.4.2018.12 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku ze żwirem Prostki-Niedźwiedzkie w kat. C1, planowanego do realizacji na terenie gminy Prostki na działce nr geod. 90 obręb 0031 Prostki (pole E) i na części działki nr 59 obręb 0026 Niedźwiedzkie (pole W) gmina Prostki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym z postanowieniem z dnia 07.11.2018r. znak: BI.RZŚ.435.52.2018.MC Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz postanowieniem z dnia 31.12.2018r. znak: WOOŚ.4221.51.2018.AZ.5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie) w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00, w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Prostki, u Sołtysów wsi Prostki i Niedźwiedzkie.

Opublikowano: 05 lutego 2019 23:30

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 255

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl