Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 4 obręb geod. 0027 Nowaki gmina Prostki

RI.6220.6.2018.3

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam

że na wniosek Pani Izy Michałek reprezentującej firmę: Elektrownia PV27 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 4 obręb geod. 0027 Nowaki gmina Prostki.

Akta sprawy (wniosek wraz z załącznikami oraz karta informacyjna przedsięwzięcia) są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Prostki ul.1 Maja 44B, 19-335 Prostki pokój nr 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00-15.00 w terminie do 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdzi w drodze postanowienia Wójt Gminy Prostki, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Giżycku.

Niniejsze obwieszczenie, podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Prostki oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wsi Nowaki.

Opublikowano: 18 stycznia 2019 14:47

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 333

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl