Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 30 drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy Prostki

GK.6131.61.2018

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Działając zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.0.1257 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku znak sprawy: PZD.2.4140.30.2018 z dnia 30.10.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.11.2018 r.) zostało wszczęto postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 30 drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy Prostki:
- droga powiatowa nr 1678 N dr. kraj. nr 65 (Biała Piska) – Dmusy – Rożyńsk Wielki – Taczki – Marchewki na następujących działkach: nr 48 obręb Rożyńsk Wielki;
- droga powiatowa nr 1680 N dr. kraj. nr 65 – Dmusy – Rożyńsk Wielki – Taczki – Marchewki na następujących działkach: nr 140/1 obręb Krupin, nr 160 obręb Popowo, nr 100 obręb Sokółki, nr 76/2 obręb Marchewki, nr 62 obręb Wojtele;
- droga powiatowa nr 1872 N Ełk – Wiśniowo Ełckie – Kopijki – gr. woj. (Rajgród) na następujących działkach: nr 75 i 275 obręb Wiśniowo Ełcki, nr 106 i 138 obręb Kopijki, nr 335 obręb Krzywe;
- droga powiatowa nr 1933 N Wysoki – Pisanica – Sypitki – Wiśniowo Ełckie na następujących działkach: nr 427 obręb Wiśniowo Ełckie;
- droga powiatowa nr 1923 N dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) – Taczki na następujących działkach: nr 9/1 i 13 obręb Krzywińskie, nr 17 obręb Nowaki, nr 41 obręb Taczki

Akta sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Prostki: ul.1 Maja 44 B, 19-335 Prostki pokój nr 10, tel. (87) 6112863 w godzinach 7.00-15.00.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia istnieje możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, pokój nr 10, w godzinach 7.00-15.00.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art.10 Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 79 § 1 Kpa oraz 83c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.0.142 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 04.12.2018 r. o godz. 10:00 zostanie przeprowadzony dowód z oględzin drzewa.

Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Prostkach oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki http://bip.prostki.pl/.

Opublikowano: 28 listopada 2018 09:06

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 295

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl