Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej: linii kablowych SN-15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, słupów w istniejącej linii napowietrznej SN-15kV w obrębach 0020 Krzywińskie, wieś Kosinowo, obręb 0027 Nowaki, obręb 0035 Taczki

RI.6733.9.2018.2

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. Poz. 1945),

zawiadamiam

że na wniosek Pana Tomasza Płazaka reprezentującego Zakład Projektowo-Usługowy KELPROT z siedzibą w Białmystoku przy ul Lodowej 62 E, występującego jako pełnomocnik inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej: linii kablowych SN-15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, słupów w istniejącej linii napowietrznej SN-15kV.
Lokalizacja inwestycji:
Gmina Prostki, obręb 0020 Krzywińskie, wieś Kosinowo, działki o numerach geod.: 1/1, 2/1, 3/1, 2/2, 3/22, 3/42, 3/56; obręb 0027 Nowaki działki o numerach geod.: 14, 17; obręb 0035 Taczki działki o numerach geod.: 38/1, 38/2, 40, 41.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję, że ze zgromadzonym materiałem dotyczącym powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 110 tel. (87) 611-28-60 w godzinach: 7.00-15.00 w trakcie trwania postępowania.
Osoby zainteresowane mogą wnosić w okresie 10 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia wnioski do planowanej inwestycji.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy informacyjnej u Sołtysów wsi: Kosinowo, Nowaki oraz Taczki.

Zgodnie z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Opublikowano: 09 listopada 2018 14:41

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 204

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl