Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w obrębie 0017 Kopijki

RI.6733.10.2018.2

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. Poz. 1945),

zawiadamiam

że na wniosek Gminy Prostki występującej jako Inwestor zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z niezbędnym uzbrojeniem (przepompownią ścieków i instalacją eNN zalicznikową) realizowanego w ramach zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Katarzynowo-Kopijki zadanie II- odcinek Kopijki” na nieruchomościach położonych w obrębie 0017 Kopijki oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1, 2/3, 6/4, 6/5, 6/6, 8, 9, 16/1, 17/1, 17/2, 73, 74/1, 74/3, 74/4, 74/5, 75, 79/1, 79/2, 81/5, 82/1, 82/3, 82/5, 86/1, 87/1, 89, 90/2, 91/1, 92, 93, 94/4, 94/5, 94/6, 95, 96/1, 97/2, 131.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy informacyjnej u Sołtysa wsi Kopijki.

Zgodnie z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Opublikowano: 09 listopada 2018 14:38

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 210

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl