Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku ze żwirem Prostki-Niedźwiedzkie w kat. C1, na działce nr geod. 90 obręb 0031 Prostki (pole E) i na części działki nr 59 obręb 0026 Niedźwiedzkie (pole W) gmina Prostki

RI.6220.4.2018.6

OBWIESZCZENIE
o ponowieniu procedury udziału społeczeństwa w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm., dalej ustawa ooś), art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.),

Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku ze żwirem Prostki-Niedźwiedzkie w kat. C1, na działce nr geod. 90 obręb 0031 Prostki (pole E) i na części działki nr 59 obręb 0026 Niedźwiedzkie (pole W) planowanego do realizacji na terenie gminy Prostki, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie:
1) o przedłożeniu przez wnioskodawcę Pana Łukasza Wilińskiego reprezentującego przedsiębiorstwo Żwirownia Łukasz Wiliński z siedzibą: 16-400 Suwałki przy ul. Władysława S. Reymonta 71, uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na eksploatacji złoża piasku ze żwirem Prostki-Niedźwiedzkie w kat. C1, na działce nr geod. 90 obręb 0031 Prostki (pole E) i na części działki nr 59 obręb 0026 Niedźwiedzkie (pole W) planowanego do realizacji na terenie gminy Prostki, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie, jako uzupełnienia na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4221.51.2018.AZ.2 z dnia 25.09.2018r. oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.RZŚ.435.44.2018.MC z dnia 04.10.2018r.
2) o ponownym przeprowadzeniu procedury udziału społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku ze żwirem Prostki-Niedźwiedzkie w kat. C1, na działce nr geod. 90 obręb 0031 Prostki (pole E) i na części działki nr 59 obręb 0026 Niedźwiedzkie (pole W) planowanego do realizacji na terenie gminy Prostki, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy tj.:
- wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami,
- Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniem na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w Urzędzie Gminy w Prostkach w Referacie Inwestycji i Rozwoju przy ul. 1 Maja 44B (I piętro, pok. nr 110) od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500 oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie od 5 listopada 2018 r. do 5 grudnia 2018 r.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres sekretariat@prostki.pl i ustnie do protokołu w siedzibie organu.

Uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Prostki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy ooś uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpoznania. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy – każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Prostki, Sołtysa Wsi Prostki oraz Sołtysa Wsi Niedźwiedzkie.

Opublikowano: 30 października 2018 14:01

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 306

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl