Informacja o wydaniu postanowienia znak: RI.6220.1.2018.10 nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą planowaną do realizacji na działkach o numerach geod.: 3/43 i 3/44 obręb Krzywińskie gmina Prostki powiat ełcki woj. warmińsko-mazurskie

RI.6730.19.2018.zm.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Waldemara K. Dobkowskiego zam. Kłoski-Młynowięta 13, 18-204 Kobylin Borzymy oraz Pana Andrzeja Dobkowskiego zam. Kobylinek 18/2 gmina Prostki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji nr 19/2018 o ustaleniu warunków zabudowy znak: RI.6730.19.2018 z dnia 20.06.2018r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku gospodarczego i dobudowie garażu, budowie stodoły i wiaty na maszyny rolnicze oraz budowie silosów na kiszonkę, na działkach ewidencyjnych nr 18/29, 18/34 obręb 0016 Kobylin gmina Prostki.

Wniosek z dnia 06.07.2018r. dotyczy zmiany prawomocnej decyzji nr 19/2018 z dnia 20.06.2018r. w zakresie nazwy inwestycji z: „Rozbudowa budynku gospodarczego i dobudowa garażu, budowa stodoły i wiaty na maszyny rolnicze, budowa silosów na kiszonkę” na następującą: „Rozbudowa budynku gospodarczego i dobudowa garażu, budowa dwóch magazynów pasz, budowa silosów na kiszonkę”.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że w sprawie dotyczącej zmiany powyższej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy zebrany został materiał dający podstawę do rozstrzygnięcia sprawy.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organ prowadzący postępowanie zobowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zainteresowani mają możliwość zapoznania się z zebranym materiałem i uzyskania wyjaśnień, w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87)611-28-60. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie w oparciu o zebrany materiał dowodowy.

Opublikowano: 04 października 2018 08:06

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 256

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl