Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: RI.6220.1.2018.10 nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą planowaną do realizacji na działkach o numerach geod.: 3/43 i 3/44 obręb Krzywińskie gmina Prostki powiat ełcki woj. warmińsko-mazurskie

RI.6220.1.2018.11

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 7 września 2018 r. Wójt Gminy Prostki wydał postanowienie znak: RI.6220.1.2018.10 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą planowaną do realizacji na działkach o numerach geod.: 3/43 i 3/44 obręb Krzywińskie gmina Prostki powiat ełcki woj. warmińsko-mazurskie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszego postanowienia oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul.1 Maja 44B, pokój nr 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00-15.00.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art.10 Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Prostki i Sołtysa Wsi Kosinowo.

Opublikowano: 11 września 2018 11:56

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 274

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl