Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku ze żwirem Prostki-Niedźwiedzkie w kat. C1, na działce nr geod. 90 obręb 0031 Prostki (pole E) i na części działki nr 59 obręb 0026 Niedźwiedzkie (pole W) planowanego do realizacji na terenie gminy Prostki, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie

RI.6220.4.2018.2

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania, przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wystąpieniu o uzgodnienie i opinie dotyczące Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm., dalej ustawa ooś),
Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku ze żwirem Prostki-Niedźwiedzkie w kat. C1, na działce nr geod. 90 obręb 0031 Prostki (pole E) i na części działki nr 59 obręb 0026 Niedźwiedzkie (pole W) planowanego do realizacji na terenie gminy Prostki, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie:
1) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które prowadzone jest na wniosek Pana Łukasza Wilińskiego reprezentującego przedsiębiorstwo Żwirownia Łukasz Wiliński z siedzibą: 16-400 Suwałki przy ul. Władysława S. Reymonta 71.
Z wnioskiem ww. przedsiębiorca przedłożył Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26, pkt 27 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) jako: „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 ha” oraz „instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne pochodne zlokalizowane na obszarach kopalni odkrywkowych lub kamieniołomów o powierzchni nie mniejszej niż 25 ha”.
2) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

3) o wystąpieniu o uzgodnienie i opinie dotyczące Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku oraz organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie) w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jest Wójt Gminy Prostki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy tj.:
- wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami,
- Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
w Urzędzie Gminy w Prostkach w Referacie Inwestycji i Rozwoju przy ul. 1 Maja 44B (I piętro, pok. nr 110) od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500 oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie od 3 września 2018 r. do 2 października 2018 r.
Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres sekretariat@prostki.pl i ustnie do protokołu w siedzibie organu.
Uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Prostki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy ooś uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpoznania. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy – każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Prostki, Sołtysa Wsi Prostki oraz Sołtysa Wsi Niedźwiedzkie.

Opublikowano: 30 sierpnia 2018 11:52

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 246

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl