Informacja o toku postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN, oraz infrastrukturą towarzyszącą”, planowanejdo lokalizacji na działkach o numerach geod. 3/43, 3/44 położonych we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki

RI.6220.1.2018.9                                                   OBWIESZCZENIE


    Działając zgodnie z art. 36 § 1 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że postanowienie stwierdzające obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN, oraz infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do lokalizacji na działkach o numerach geod. 3/43, 3/44 położonych we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki zostanie wydane w terminie do dnia 07.09.2018r.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zwanej dalej: ustawa ooś wzmiankowane postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz dyrektora zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wójt Gminy Prostki pismem znak: RI.6220.1.2018.5 z dnia 13.07.2018r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismem znak: RI.6220.1.2018.4 z dnia 13.07.2018r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku oraz pismem znak: RI.6220.1.2018.6 z dnia 13.07.2018r. do Zarządu Zlewni PGGW Wód Polskich w Augustowie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w opinii z dnia 02.08.2018r. znak: WOOŚ.4220.238.2018.AD.1 wyraził stanowisko, że dla planowanej inwestycji istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił pełny zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy ooś. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku nie wydał opinii w ciągu 14 dni od otrzymania ww. wniosku wraz z wymaganą dokumentacją, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy ooś traktuje się jako brak zastrzeżeń. Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE zawiadomieniem z dnia 09.08.2018r. znak: BI.ZZŚ.3.435.89.2018.AS poinformował, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku opinii w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy, a wydanie w.w opinii nastąpi nie później niż do dnia 27.08.2018r.
Do czasu otrzymania opinii organów wymienionych powyżej Wójt Gminy Prostki nie ma możliwości zachowania terminu na wydanie postanowienia, wskazanego w art. 65 ust.1 w/w ustawy ooś.

Opublikowano: 21 sierpnia 2018 10:12

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 261

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl