Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki obejmującego teren położony między ul. Zieloną, Szkolną, 1-go Maja i terenami kolejowymi oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu tego planu

RI.6721.1.2018.2

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PROSTKI

o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki obejmującego teren położony między ul. Zieloną, Szkolną, 1-go Maja i terenami kolejowymi oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu tego planu

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) ogłaszam o podjęciu przez Radę Gminy Prostki Uchwały Nr L.299.2018 z dnia 27.04.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki obejmującego teren położony między ul. Zieloną, Szkolną, 1-go Maja i terenami kolejowymi, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu tego planu (wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego planu).

Przedmiotem opracowania planu miejscowego będzie m.in. zmiana dopuszczonych parametrów architektonicznych budynków dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz zmiany w zakresie wyposażenia terenu objętego planem w infrastrukturę techniczną, w szczególności dotyczące zaopatrzenia w ciepło oraz odprowadzania ścieków bytowych.

Zainteresowani mogą składać na piśmie wnioski dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz prognozy na adres: Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wnioski mogą być wnoszone ponadto: ustnie do protokołu oraz za za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570): 1)opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 2)opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; lub 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@prostki.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (dotyczy wniosków do projektu planu oraz prognozy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko).

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Prostki.
W siedzibie Urzędu Gminy Prostki przy ul. 1 Maja 44B, pokój nr 110 (w godzinach pracy urzędu) można zapoznać się z dokumentacją oraz zakresem opracowania planu.

Opublikowano: 20 lipca 2018 00:08

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 375

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl