Informacja o toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN, oraz infrastrukturą towarzyszącą”

RI.6220.1.2018.7

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 36 § 1 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że postanowienie stwierdzające obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN, oraz infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do lokalizacji na działkach o numerach geod. 3/43, 3/44 położonych we wsi Kosinowo w obrębie geod. 0020 Krzywińskie gmina Prostki. zostanie wydane w terminie do dnia 17.08.2018 r.
W dniu 03.07.2018r. Inwestor został wezwany do uzupełnienia wniosku o brakujące wypisy z ewidencji gruntów, które przedłożył do tut. Urzędu dnia 09.07.2018 r.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zwanej dalej: ustawa ooś wzmiankowane postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz dyrektora zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wójt Gminy Prostki pismem znak: RI.6220.1.2018.5 z dnia 13.07.2018r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismem znak: RI.6220.1.2018.4 z dnia 13.07.2018r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku oraz pismem znak: RI.6220.1.2018.6 z dnia 13.07.2018r. do Zarządu Zlewni PGGW Wód Polskich w Augustowie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji. Do czasu otrzymania opinii organów wymienionych powyżej Wójt Gminy Prostki nie ma możliwości zachowania terminu na wydanie postanowienia, wskazanego w art. 65 ust.1 w/w ustawy ooś.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Prostki oraz na tablicy ogłoszeń Sołtysa Wsi Kosinowo.

Opublikowano: 18 lipca 2018 17:48

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 282

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl