Obwieszczenie informujące o wniesionym odwołaniu od decyzji odmownej znak: RI. 6733.3.2018.8 w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (ozn. ELC 1101A) planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki w obrębie 0018 Krupin na działce nr ewid. 141/2

RI.6733.3.2018.10

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 23 maja 2018r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Prostki, zostało wniesione odwołanie od decyzji znak: RI. 6733.3.2018.8 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (ozn. ELC 1101A) planowanej do realizacji na terenie gminy Prostki w obrębie 0018 Krupin na działce nr ewid. 141/2.

Akta sprawy zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie celem rozpatrzenia odwołania.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Prostki i Sołtysa Wsi Krupin.

Opublikowano: 30 maja 2018 23:43

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 230

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl