Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na działkach o numerach geod.: 128, 125/1 obręb 0010 Dybowo

RI.6733.7.2018.2

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 03.04.2018r. złożony przez Pana Piotra Toliczenko-Bernatowicz z firmy ElektroLinia Piotr Toliczenko-Bernatowicz z siedzibą w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 18/38- pełnomocnika inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV.
Lokalizacja inwestycji:
Gmina Prostki, obręb 0010 Dybowo, działki o numerach geod.: 128, 125/1.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję, że ze zgromadzonym materiałem dotyczącym powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 110 tel. (87) 611-28-60 w godzinach: 7.00-15.00 w trakcie trwania postępowania.
Osoby zainteresowane mogą wnosić w okresie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia wnioski do planowanej inwestycji.

Zgodnie z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Informuję, że w myśl art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienia bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Jednym z przepisów szczególnych, do których odsyła art. 49 k.p.a., jest art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z tym dopuszczone szczególnym przepisem publiczne ogłoszenie decyzji, z upływem czternastu dni od dnia jego dokonania, wywiera skutki równoważne z doręczeniem decyzji lub powiadomieniem o niej.

Opublikowano: 11 kwietnia 2018 14:15

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 267

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl