Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV oraz nN-0,4 kV, stacji transformatorowych SN/nN-15/0,4 kV, słupów w istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej linii SN-15 kV na terenie obrębu 0016 Kobylin, wieś Kobylin i Kobylinek

RI.6733.6.2018.2

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 03.04.2018r. złożony przez Pana Janusza Topolskiego pełnomocnika inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV oraz nN-0,4 kV, stacji transformatorowych SN/nN-15/0,4 kV, słupów w istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej linii SN-15 kV.
Lokalizacja inwestycji:
Gmina Prostki, obręb 0016 Kobylin, wieś Kobylin i Kobylinek, działki o numerach geod.: 2, 4/1, 6/2, 6/3, 12, 13, 16/1, 16/2, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 16/16, 16/17, 16/18, 16/20, 17/2, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 18/11, 18/12, 18/13, 18/14, 18/15, 18/16, 18/17, 18/18, 18/19, 18/20, 18/21, 18/22, 18/23, 18/24, 18/25, 18/26, 18/27, 18/28, 18/29, 18/30, 18/32, 18/33, 18/34, 24/1, 24/3, 24/4, 25/3, 26/3, 26/5, 26/7, 26/9, 26/18, 55, 56/1, 73, 74, 75, 76, 79/1, 80/1, 81, 82/1, 82/4.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję, że ze zgromadzonym materiałem dotyczącym powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 110 tel. (87) 611-28-60 w godzinach: 7.00-15.00 w trakcie trwania postępowania.
Osoby zainteresowane mogą wnosić w okresie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia wnioski do planowanej inwestycji.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy informacyjnej u Sołtysów wsi Kobylin i Kobylinek.

Zgodnie z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Opublikowano: 11 kwietnia 2018 14:08

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 294

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl