Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali warsztatowej wraz ze stacją kontroli pojazdów planowanej do lokalizacji na działce nr 266 obręb 0031 Prostki

RI.6730.15.2018.3

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 49a, w związku z art. 49 § 1 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 05.04.2018r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali warsztatowej wraz ze stacją kontroli pojazdów planowanej do lokalizacji na działce nr 266 obręb 0031 Prostki, w związku z wycofaniem wniosku przez stronę inicjującą postępowanie.
 
Akta w przedmiotowej sprawie są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach, ul.1 Maja 44 B, pokój nr 110, tel. 87-61-12-860 (Agnieszka Zielazna).

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości od dnia 09.04.2018r. i wywiesza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Prostki i na tablicach ogłoszeń: u Sołtysa Prostki oraz w budynku mieszkalnym przy ul. Ełckiej 4 w Prostkach oraz zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.prostki.pl w zakładce Obwieszczenia.
Po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, w terminie 14 kolejnych dni, można składać odwołania od niniejszej decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Prostki, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

Art. 49. Kodeksu postępowania administracyjnego
§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 49a. Kodeksu postępowania administracyjnego
Poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 § 2.
Art. 49b. Kodeksu postępowania administracyjnego
§ 1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.
§ 2. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Opublikowano: 06 kwietnia 2018 14:36

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 321

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl