Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej na działce o numerze geod.: 141/2 obręb 0018 Krupin gmina Prostki, postanowieniem znak: RI.6733.3.2018.4 z dnia 05.04.2018r. Wójt Gminy Prostki postanowił powołać biegłego z zakresu elektroniki, radiokomunikacji i telekomunikacji ruchomej

RI.6733.3.2018.5

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 9 w związku z art. 75 §1 i art. 84 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam

że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej planowanej na działce o numerze geod.: 141/2 obręb 0018 Krupin gmina Prostki, postanowieniem znak: RI.6733.3.2018.4 z dnia 05.04.2018r. Wójt Gminy Prostki postanowił powołać biegłego z zakresu elektroniki, radiokomunikacji i telekomunikacji ruchomej na okoliczność ustalenia faktycznych wartości równoważnej mocy promieniowanej izotropowo (EIRP) przez anteny sektorowe, przeprowadzenia analizy zasięgów pól elektromagnetycznych oraz poprawności obliczeń parametrów części telekomunikacyjnej, w odniesieniu do obowiązujących aktów prawnych, bazując na przedłożonej przez inwestora dokumentacji. Określenie mocy promieniowanej izotropowo (EIRP) ma na celu zbadanie czy dla przedmiotowej inwestycji konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej, a jeśli tak to czy jest to przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco czy też potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie progów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71).

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję, że ze zgromadzonym materiałem dotyczącym powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 110 tel. (87) 611-28-60 w godzinach: 7.00-15.00 w trakcie trwania postępowania.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy informacyjnej u Sołtysa wsi Krupin.

Informuję, że w myśl art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienia bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Jednym z przepisów szczególnych, do których odsyła art. 49 k.p.a., jest art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opublikowano: 06 kwietnia 2018 14:30

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 314

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl