Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulicy Polnej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz deszczowej na nieruchomościach położonych w obrębie 0031 Prostki o numerach geod. 295/2, 328 gmina Prostki na wniosek inwestora: Gminy Prostki z siedzibą w Prostkach przy ul. 1 Maja 44 B

RI.6733.5.2018.2

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz.1073 ze zm.),

zawiadamiam

że na wniosek Inwestora: Gminy Prostki z siedzibą w Prostkach przy ul. 1 Maja 44 B, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulicy Polnej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz deszczowej na nieruchomościach położonych w obrębie 0031 Prostki o numerach geod. 295/2, 328 gmina Prostki.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję, że ze zgromadzonym materiałem dotyczącym powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 110 tel. (87) 611-28-60 w godzinach: 7.00-15.00 w trakcie trwania postępowania.
Osoby zainteresowane mogą wnosić w okresie 5 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnioski do planowanej inwestycji.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy informacyjnej u Sołtysa Wsi Prostki.

Opublikowano: 19 marca 2018 13:58

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 317

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl