Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 planowanej do lokalizacji na działce o numerze geod.: 141/2 obręb 0018 Krupin

RI.6733.3.2018.3

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 składającej się z wieży wolnostojącej o wysokości do 62 m, instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z anten sektorowych i radiolinii, urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży, na podstawie wniosku z dnia 08.02.2018r. i jego uzupełnienia z dnia 09.03.2018r. złożonego przez Panią Annę Warżała pełnomocnika inwestora: P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7.
Lokalizacja inwestycji:
Gmina Prostki, obręb 0018 Krupin, działka o numerze geod.: 141/2.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 110 tel. (87) 611-28-60 w godzinach: 7.00-15.00 w trakcie trwania postępowania.
Osoby zainteresowane mogą wnosić w okresie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia wnioski do planowanej inwestycji.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy informacyjnej u Sołtysa wsi Krupin.


Opublikowano: 12 marca 2018 22:37

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 343

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl