Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków gospodarczo-letniskowych na działce o numerze geod. 67 w obrębie 0007 Dąbrowskie gmina Prostki

RI.6730.1.2018.2

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 49a, w związku z art. 49 § 1 oraz ar. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 21.02.2018r. została wydana decyzja odmawiająca ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków gospodarczo-letniskowych planowanych do realizacji na działce o numerze geod. 67 w obrębie 0007 Dąbrowskie gmina Prostki.

Akta w przedmiotowej sprawie są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach, ul.1 Maja 44 B, pokój nr 110, tel. 87-61-12-860 (Agnieszka Zielazna).

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości od dnia 01.03.2018r. i wywiesza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Prostki oraz zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.prostki.pl w zakładce Obwieszczenia oraz na tablicy informacyjnej u Sołtysa Dąbrowskie.
Po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, w terminie 14 kolejnych dni, można składać odwołania od niniejszej decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Prostki, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

Opublikowano: 26 lutego 2018 23:44

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 292

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl