Wójt Gminy Prostki podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 1 o mocy 2 MW”, planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod. 46 w obrębie geod. 0010 Dybowo gmina Prostki

RI.6220.9.2017.9

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405)

Wójt Gminy Prostki
podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.01.2018r. znak: RI.6220.9.2017.8 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 1 o mocy 2 MW”, planowanego do lokalizacji na części działki o numerze geod. 46 w obrębie geod. 0010 Dybowo gmina Prostki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Prostkach przy ul. 1 Maja 44B, pokój 110, tel. (87) 611-28-60 w godzinach 7.00- 15.00.

Opublikowano: 31 stycznia 2018 23:39

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 416

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl