Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu od decyzji nr 10/2017 z dnia 18.12.2017r. (znak: RI. 6733.10.2017.17) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej średniego napięcia SN-15 kV, złącza kablowego SN oraz słupów SN na działkach położonych w obrębie 0001 Grajewo, Miasto Grajewo oraz na działkach położonych w obrębie 0031 Prostki, gmina Prostki

RI.6733.10.2017.21

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 10 stycznia 2018r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Prostki, zostało wniesione odwołanie od decyzji nr 10/2017 z dnia 18.12.2017r. (znak: RI. 6733.10.2017.17) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej średniego napięcia SN-15 kV, złącza kablowego SN oraz słupów SN na działkach położonych w obrębie 0001 Grajewo, Miasto Grajewo, powiat grajewski, oznaczonych numerami ewid. gruntów: 3612/1, 3611/1, 3611/2, 3612/2, 116, 3611/3, 3612/3 oraz na działkach położonych w obrębie 0031 Prostki, gmina Prostki, powiat ełcki, oznaczonych numerami ewid. gruntów: 1443, 1172/2, 1254/1, 1255/3, 1255/2, 1570, 1253/2, 1254/2, 1125/1, 1125/3, 1125/5, 1125/2, 1174, 1123, 1122, 1119, 1118, 1116, 1114, 1115/4, 1569, 1111/7, 1111/6, 1111/5, 1111/4, 1108/2, 1108/1, 1107/5, 1107/4, 1107/2, 1107/1, 1113, 1451, 1112, 1110, 1109, 1106, 1105, 1104, 1103, 1101, 1100, 1175, 1098/1, 1098/2.
Pismem z dnia 17.01.2018r. akta sprawy zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie celem rozpatrzenia odwołania.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl, na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo www.bip.um.grajewo.pl oraz na tablicy informacyjnej w sołectwie Bogusze.

Opublikowano: 19 stycznia 2018 08:54

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 334

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl