Informacja o postępowaniu w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 2 o mocy 2 MW” planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod. 46 położonej we wsi Dybowo w obrębie geod. 0010 Dybowo gmina Prostki

RI.6220.10.2017.6

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1257)

zawiadamiam:

1) o wydanej w dniu 15.12.2017r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4240.411.2017.SCH stwierdzającej, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej nr 2 o mocy 2 MW na działce nr 46, obręb Dybowo gmina Prostki, nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
2) o wydanym w dniu 21.12.2017r. przez Wójta Gminy Prostki postanowieniu znak: RI.6220.10.2017.5 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 2 o mocy 2 MW”, planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod. 46 w obrębie geod. 0010 Dybowo gmina Prostki.
 
Z uwagi na fakt, że na postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 2 o mocy 2 MW” planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod. 46 położonej we wsi Dybowo w obrębie geod. 0010 Dybowo gmina Prostki, nie przysługuje zażalenie, zawiadamiam równocześnie, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym z ww. postanowieniem Wójta Gminy Prostki i opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 110 tel. (87) 611-28-60 w godzinach: 7.00-15.00 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie w oparciu o zebrany materiał dowodowy.
 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Prostki i Sołtysa Wsi Dybowo.

Opublikowano: 24 grudnia 2017 15:45

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 279

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl