Wójt Gminy Prostki informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z niezbędnym uzbrojeniem, przepompownią ścieków. Inwestycja realizowana w ramach zadania: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Ełckim-odcinek Pacanowo”

RI.6733.12.2017.2

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073),

zawiadamiam

że na wniosek Pani Renaty Kuczyńskiej- Szulcbacher z firmy PROJEKTOR Renata Kuczyńska-Szulcbacher z siedzibą: 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 85C, występującej jako pełnomocnik Inwestora: Gminy Prostki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z niezbędnym uzbrojeniem, przepompownią ścieków. Inwestycja realizowana w ramach zadania: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Ełckim-odcinek Pacanowo”.
Lokalizacja inwestycji:
Gmina Prostki, obręb 0036 Wiśniowo Ełckie, działki o numerach geod.: 78, 91, 92, 282, 283, 284/2, 412/8, 412/17, 412/18, 412/32, 412/33, 412/20, 413.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję, że ze zgromadzonym materiałem dotyczącym powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 110 tel. (87) 611-28-60 w godzinach: 7.00-15.00 w trakcie trwania postępowania.
Osoby zainteresowane mogą wnosić w okresie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia wnoski do planowanej inwestycji.
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej sprawie zostanie przedłożony celem uzgodnienia do organów wymienionych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy informacyjnej u Sołtysa Wsi Wiśniowo Ełckie.

Opublikowano: 01 listopada 2017 23:48

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 206

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl