Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejących linii napowietrznych SN i nN na linie kablowe SN 15 kV i nN 0,4/0,23 kV wraz z przebudową słupowej stacji transformatorowej na kontenerową na terenie obrębu 0020 Krzywińskie działki o numerach geod.: 9/1, 9/2, 13 oraz obrębu 0028 Olszewo, działki o numerach geod.: 13/5, 26/3, 26/9, 26/10, 36, 37/1, 38

RI.6733.11.2017.2

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073)

zawiadamiam

że na wniosek Pana Piotra Filimoniuka reprezentującego: „ADA VIT-EŁK” Sp. z o.o. z siedzibą: Konieczki 16, 19-300 Ełk, działającego jako pełnomocnik Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejących linii napowietrznych SN i nN na linie kablowe SN 15 kV i nN 0,4/0,23 kV wraz z przebudową słupowej stacji transformatorowej na kontenerową.
Lokalizacja inwestycji:
Gmina Prostki, obręb 0020 Krzywińskie, działki o numerach geod.: 9/1, 9/2, 13;
obręb 0028 Olszewo, działki o numerach geod.: 13/5, 26/3, 26/9, 26/10, 36, 37/1, 38.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję, że ze zgromadzonym materiałem dotyczącym powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 110 tel. (87) 611-28-60 w godzinach: 7.00-15.00 w trakcie trwania postępowania.
Osoby zainteresowane mogą wnosić w okresie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia wnoski do planowanej inwestycji.
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej sprawie zostanie przedłożony celem uzgodnienia do organów wymienionych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy informacyjnej u Sołtysa Wsi Krzywińskie oraz Olszewo.

Opublikowano: 13 października 2017 09:24

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 228

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl