Obwieszczenie o toku postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW planowanej na działce nr 11/1 położonej w obrębie geod. 0017 Kopijki

RI.6220.7.2017.9

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1257),

 

zawiadamiam:

 

1) o złożonym w dniu 01.09.2017r. przez inwestora uzupełnieniu Karty informacyjnej przedsięwzięcia zawierającym wyjaśnienia do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4240.299.2017.SCH1 z dnia 21.08.2017r.
2) o wydanej w dniu 08.09.2017r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4240.299.2017.SCH.2 stwierdzającej, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW planowanej na działce nr 11/1 położonej w obrębie geod. 0017 Kopijki gmina Prostki nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
3) o wydanym przez Wójta Gminy Prostki postanowieniu znak: RI.6220.7.2017.7 z dnia 21.09.2017r. stwierdzającym brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW planowanego do lokalizacji na działce o numerze geod.: 11/1 położonej w obrębie geod. 0017 Kopijki gmina Prostki.
4) o terminie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW planowanej na działce nr 11/1 położonej w obrębie geod. 0017 Kopijki gmina Prostki- do dnia 13 października 2017 r., w związku z obowiązkiem umożliwienia stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki: www.bip.prostki.pl oraz na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Prostki i Sołtysa Wsi Kopijki.

Opublikowano: 22 września 2017 11:17

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 299

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl