Wójt Gminy Prostki informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN-15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4 kV, oraz sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV wraz z przyłączami do odbiorców na części wsi Krupin i Sołtmany

RI.6733.9.2017.2

OBWIESZCZENIE

 

Działając zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257) oraz art. 50 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r. Poz. 1073),

 

zawiadamiam

 

że na wniosek Pana Janusza Topolskiego z firmy PPJT Topolski z siedzibą: Kleosin, ul. Tuwima 17, występującego jako pełnomocnik Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN-15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4 kV, oraz sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV wraz z przyłączami do odbiorców.
Lokalizacja inwestycji:
Gmina Prostki, obręb 0034 Sołtmany, działki o numerach geod.: 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 28, 29/1, 30, 31, 32, 33/1, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 40, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 82, 83/1.
Gmina Prostki, obręb 0018 Krupin, działki o numerach geod.: 10/7, 15/7, 15/8, 15/10, 15/11, 43, 44/1, 54/1, 54/3, 60, 62, 63/1, 64/3, 64/5, 64/6, 66/1, 67/1, 68/1, 69/3, 69/4, 69/5, 70/1, 71/6, 140/1, 141/1, 141/2, 141/3, 142/2, 142/3, 143/1, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 146/1, 146/2, 147, 148, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 150/3, 151, 152/1, 152/2, 153, 154, 162/1, 162/2, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 184, 185/1, 185/2, 226/1, 227, 12/4.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję, że ze zgromadzonym materiałem dotyczącym powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 110 tel. (87) 611-28-60 w godzinach: 7.00-15.00 w trakcie trwania postępowania.
Osoby zainteresowane mogą wnosić w okresie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia wnoski do planowanej inwestycji.
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej sprawie zostanie przedłożony celem uzgodnienia do organów wymienionych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki www.bip.prostki.pl oraz na tablicy informacyjnej u Sołtysa Wsi Krupin i Sołtmany.

Opublikowano: 11 września 2017 22:53

Kategoria: Ogłoszenia - Obwieszczenia

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 203

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl